ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

а) Создадена од Бог

“Во почетокот Бог ги создаде небото и Земјата.” ( 1. Мојсеј 1:1)

б) Проколната поради гревот на човекот

“Па потоа му рече на Адам: ,Бидејќи ја послуша жената и вкуси од дрвото, од кое ти забранив и реков: – не јади од него – затоа Земјата нека биде проклета поради тебе; со мака ќе се храниш од неа се до крајот на својот живот.” (1. Мојсеј 3:17)

в) Земјата ќе изгори

“Денот кога Господ ќе се врати ќе ве изненади како крадец. Небесата ненадејно ќе исчезнат со силна бучава. Елементарните состојки во оган ќе се распаднат, а Земјата и сите остварувања на неа, ќе исчезнат.” (2. Петар 3:10)

г) Господ ќе создаде нова Земја

“Потоа (во моето видение) видов ново небо и нова Земја. Поранешното небо и поранешната Земја повеќе ги немаше, а и морето исчезна.” (Откровение 21:1)