Стих на Денот – 1 Јован 4:13-15

Стих на Денот – 1 Јован 4:13-15

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

21 јануари 2015
Стих на Денот

Бог ни го даде Својот Дух како доказ дека сме во Него, а Тој во нас.
Со свои очи видовме и им сведочиме на луѓето дека небесниот Татко Го испрати Синот, Исуса, да биде Спасител на светот.
Секој што го прифаќа Исуса како Божји Син, го има Бога во себе, а и тој е во Бога.

1 Јован 4:13-15 MNT