Стих на Денот – 1 Коринтјаните 1:4-5

Стих на Денот – 1 Коринтјаните 1:4-5

@media screen and (max-width: 480px){
img.moment_avatar { margin-left: 20px; margin-top: 15px; }
h2.moment_heading { margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; margin-left: 20px; }
div.moment_content { margin-top: 20px; padding: 20px; font-size: 15px; line-height: 22px; }
div.moment_button { padding-bottom: 20px;}
div.tip h2 { text-align: center; padding-top: 0; margin-left: 0;}
div.tip p { clear: left; margin-left: 0px; }
div.tip img { margin-left: 0; }
div.tip.app img { margin: 0 auto !important; }
}

@media screen and (max-width: 480px){
div.votd img.welcome-image { margin-left: 20px; margin-top: 15px; }
div.votd_date { margin-top: 20px;}
div.votd_content { margin-top: 20px; padding: 20px; font-size: 15px; line-height: 22px; }
div.votd_button { padding-bottom: 20px;}
}

01 август 2015

Стих на Денот

Постојано Му се заблагодарувам на мојот Бог за Неговата милосрдна благонаклоност што ви ја подари преку Исус Христос.
Тој во секој поглед ја збогати вашата црква со надареност за говорништво и со многу знаење.

1 Коринтјаните 1:4-5 MNT