Стих на Денот – Марко 10:45

Стих на Денот – Марко 10:45

30 август 2014
Стих на Денот

зашто и Јас, Синот Човечки, не дојдов на светот за да Ми служат, туку да им служам на луѓето и да го дадам Својот живот како откупнина за мнозина!“

Марко 10:45 MNT