Стих на Денот – Евреите 13:5-6

Стих на Денот – Евреите 13:5-6

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

01 февруари 2015
Стих на Денот

Во вашите постапки не бидете алчни за пари. Бидете задоволни со тоа што го имате. Господ ни ветува: „Нема да ве оставам, нема да ве напуштам!“
Затоа храбро можеме да кажеме: „Јас не страхувам, зашто Господ е со мене; што може да ми направи човекот?“ Повик на следење добар пример

Евреите 13:5-6 MNT